Regulamin

§ 1 DEFINICJE

1. Tobstore sp. z o.o.,– z siedzibą w 68-320 Jasień, ulica Konopnickiej 7/1 z którą Klient może się kontaktować pod adresem TwojePapierosy@gmail.com


2. TwojePapierosy.pl - prowadzona przez FIRMA Tobstore sp. z o.o.,  w języku polskim, platforma handlowa on-line, przeznaczona do dokonywania Rezerwacji Towarów, w ramach której świadczone są inne usługi związane z Rezerwacjami, utrzymywana przez FIRMA Tobstore sp. z o.o., w domenie : TwojePapierosy.pl


3. Towar – produkty, które mogą być przedmiotem Rezerwacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;


4. Odbiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i potwierdziła ten fakt  podczas procedury rejestracji oraz podała swoją pełną datę urodzenia oraz  posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podejmuje działania zmierzające do Rezerwacji Towaru w ramach TwojePapierosy.pl


5. Firma – przedsiębiorca udostępniający Towary do Rezerwacji w ramach TwojePapierosy.pl który zawarł umowę o współpracę z FIRMĄ Tobstore sp. z o.o.,


6. Rezerwacja – procedura rezerwowania konkretnego Towaru w celu jego ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach z dnia dokonania Rezerwacji;


7. Konto – prowadzone dla Klienta, który ukończył 18 lat i potwierdził ten fakt podczas procedury rejestracji oraz podał swoją datę urodzenia  przez FIRMĘ Tobstore sp. z o.o.. pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach TwojePapierosy.pl


8. Rejestracja – procedura zakładania Konta, podczas , której wymagane jest podanie następujących danych:

- imienia i nazwiska;

-adresu zamieszkania;

-adresu dostawy;

-datę urodzenia

-adresu e-mail;

-adresu rozliczeniowego

oraz potwierdzenie faktu ukończenia 18 lat.


9. Sprzedaż - za sprzedaż uważa się odbiór towaru od kuriera lub osobisty w miejscu do tego uprzednio wyznaczonym, w czasie rzeczywistym.


10. Dokument Sprzedaży – Wystawienie dokumentu sprzedaży następuję niezwłocznie i jest dostarczany drogą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Odbiorcę podczas procedury Rejestracji , o której mowa wyżej.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Odbiorców z platformy TwojePapierosy.pl


2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na TwojePapierosy.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.


3. FIRMA Tobstore sp. z o.o.,  zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.


4. Wykorzystywanie TwojePapierosy.pl w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy FIRMY Tobstore sp. z o.o., a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.


5. FIRMA Tobstore sp. z o.o., stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Odbiorców z TwojePapierosy.pl , zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Odbiorcy. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie TwojePapierosy.pl na urządzeniach końcowych Odbiorców. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Odbiorcy oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Odbiorców ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Odbiorca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. FIRMA Tobstore sp. z o.o., wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji TwojePapierosy.pl


6. FIRMA Tobstore sp. z o.o., oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Odbiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Odbiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. FIRMA Tobstore sp. z o.o., nigdy nie zwraca się do Odbiorcy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


7. Warunkiem technicznym korzystania z TwojePapierosy.pl jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 27 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą język Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa TwojePapierosy.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1280/720 pikseli. FIRMA Tobstore sp. z o.o., dołoży starań, aby korzystanie z TwojePapierosy.pl było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.


8. Odbiorcy mają możliwość:
a) korzystania z TwojePapierosy.pl bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub
b) dokonania rejestracji w TwojePapierosy.pl za pomocą dostępnych narzędzi i logowania się na TwojePapierosy.pl z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w TwojePapierosy.pl


9. Platforma TwojePapierosy.pl może być użyta tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych.


10. TwojePapierosy.pl służy do Rezerwacji Towarów.

Zakazane jest:

a. wykorzystywanie TwojePapierosy.pl do rezerwacji Towarów przez osoby poniżej 18 roku życia;

b. udostępnianie dostępu do Konta osobom trzecim, innym niż Odbiorca a w szczególności osobom , które nie ukończyły 18 lat;

c. podawanie danych niezgodnych z prawdą.


11. Zakazane jest wykorzystywanie TwojePapierosy.pl do sprzedaży Towarów, w tym sprzedaży na odległość oraz osobom poniżej 18 roku życia, a także do reklamy Towarów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


12. Towary na TwojePapierosy.pl spełniają kryteria wynikające z przepisów prawa.


13. Tobstore sp. z o.o., zadba, aby Firmy stosowały się do zapisów Regulaminu oraz uwzględniały obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności dotyczące obrotu wyrobami tytoniowymi, papierosami elektronicznymi i pojemnikami zapasowymi, obrotu z konsumentami i wynikające z nich obowiązki informacyjne.


14. Korzystanie z TwojePapierosy.pl wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu  po zapoznaniu się z jego treścią w trakcie procesu rejestracji  Konta oraz przy każdej rezerwacji towaru.

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Tobstore sp. z o.o., świadczy za pośrednictwem TwojePapierosy.pl usługi drogą elektroniczną obejmujące:
a) prowadzenie konta Odbiorcy;
b) obsługę procesu Rezerwacji Towarów w zakresie wynikającym z Regulaminu;
c) newsletter;


2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w TwojePapierosy.pl zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.


3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na obsłudze procesu Rezerwacji Towarów ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania Rezerwacji.


4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.


5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


6. Tobstore sp. z o.o., zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Odbiorców w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.


7. Usługa Prowadzenie konta Odbiorcy dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Odbiorcy dedykowanego panelu w ramach TwojePapierosy.pl umożliwiającego Odbiorcy modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Rezerwacji oraz historii Rezerwacji już zrealizowanych.


8. Odbiorca, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta Odbiorcy FIRMA Tobstore sp. z o.o., przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Odbiorcy przez FIRMA Tobstore sp. z o.o., konto Odbiorcy zostanie usunięte bez zbędnej zwłoki.


9. Usługa dokonania Rezerwacji polega na umożliwieniu przez FIRMA Tobstore sp. z o.o. Odbiorcom zarówno posiadającym, jak i nie posiadającym konta Odbiorcy, zarezerwowania Towarów na TwojePapierosy.pl na zasadach opisanych w Regulaminie.


10. FIRMA Tobstore sp. z o.o. jest uprawniona do zablokowania dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych, w przypadku:

a. działania przez Odbiorcę na szkodę FIRMA Tobstore sp. z o.o. lub innych Odbiorców;

b. naruszenia przez Odbiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;

c.  a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa- w szczególności: przełamywaniem przez Odbiorcę zabezpieczeń Strony Internetowej TwojePapierosy.pl czy innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych. FIRMA Tobstore sp. z o.o. zawiadamia Odbiorcę o zablokowaniu dostępu do konta Odbiorcy i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Odbiorcę w formularzu rejestracyjnym.


11. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Odbiorca, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez FIRMA Tobstore sp. z o.o. na TwojePapierosy.pl Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Odbiorca otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez FIRMA Tobstore sp. z o.o.


12. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez FIRMA Tobstore sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach, których reklama nie jest zakazana. Newsletter przesyłany jest przez Tobstore sp. z o.o. do wszystkich Odbiorców, którzy dokonali subskrypcji.


13. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w koncie Odbiorcy.


14. Odbiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez FIRMAĘ Tobstore sp. z o.o. przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.


15. Odbiorca, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do FIRMA Tobstore sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej TwojePapierosy@gmail.com stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się FIRMA Tobstore sp. z o.o. z oświadczeniem woli Odbiorcy.


16. Z zastrzeżeniem ust. 16, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Tobstore sp. z o.o. w trybie natychmiastowym gdy:
a) Odbiorca narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Odbiorcę odrębnych regulaminów Usług,
b) stwierdzono podanie przez Odbiorcę danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób,
c) działania lub zaniechania Odbiorcy negatywnie wpływają na dobre imię Tobstore sp. z o.o., lub w inny sposób istotnie szkodzą FIRMA Tobstore sp. z o.o.;

d. udostępniania przez Odbiorcę swojego konta osobom trzecim w tym przede wszystkim osobom , które nie ukończyły 18 lat.


17. W innych niż wskazane powyżej w ust. 15 sytuacjach FIRMA Tobstore sp. z o.o. uprawniona jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. FIRMA Tobstore sp. z o.o. wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Odbiorcę podczas Rejestracji.


18. Odbiorca będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych odstąpić  od umowy bez podania przyczyny.


19. Odbiorca może odstąpić od umowy o świadczenie usług elektronicznych poprzez złożenie FIRMIE Tobstore sp. z o.o. oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres FIRMA Tobstore sp. z o.o., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres TwojePapierosy@gmail.com Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na TwojePapierosy.pl pod adresem: Formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. FIRMA Tobstore sp. z o.o. niezwłocznie prześle Odbiorcy na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem TwojePapierosy.pl


20. Po odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych lub upływie okresu wypowiedzenia Odbiorca traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.


21. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

22. Odbiorca może zgłosić FIRMY Tobstore sp. z o.o. reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez FIRMA Tobstore sp. z o.o.. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres TwojePapierosy@gmail.com W zgłoszeniu reklamacyjnym Odbiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. FIRMA Tobstore sp. z o.o. niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Odbiorcy odpowiedzi.

§ 4 REJESTRACJA

1. W celu utworzenia konta Odbiorcy, Odbiorca obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.


2. Rejestracja nie jest konieczna do dokonania Rezerwacji.


3. W celu Rejestracji, Odbiorca powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez FIRMĘ Tobstore sp. z o.o. na TwojePapierosy.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do FIRMY Tobstore sp. z o.o. poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Odbiorca ustala indywidualne Hasło.


4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Odbiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.


5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Odbiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez FIRMA Tobstore sp. z o.o. oraz inne wymagane prawem informacje. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta Odbiorcy, zaś Odbiorca uzyskuje możliwość dostępu do Konta Odbiorcy i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


6. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Odbiorcę w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania umowy prowadzenia konta Odbiorcy w trybie natychmiastowym czyli bez zachowania terminu wypowiedzenia .


7. Odbiorca nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem TwojePapierosy.pl w sposób zakłócający korzystanie z tych usług innym Odbiorcom, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę rozwiązania umowy prowadzenia konta Odbiorcy w trybie natychmiastowym czyli bez zachowania terminu wypowiedzenia.
8. Odbiorcy nie wolno udostępniać konta innym osobom do korzystania, w szczególności ujawniać hasła dostępowego. Odbiorca jest zobowiązany niezwłocznie  tj. nie później niż w terminie 24 h poinformować FIRMĘ Tobstore sp. z o.o.,, jeśli dane dostępowe do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i w miarę możliwości wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

§ 5 PROCES REZERWACJI

1. W celu dokonania Rezerwacji za pośrednictwem TwojePapierosy.pl oraz w celu korzystania z innych usług związanych z Rezerwacjami, konieczne jest posiadanie przez Odbiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej lub konta Odbiorcy na TwojePapierosy.pl


2. Informacja o Towarach przedstawiona na TwojePapierosy.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowi ona informację o Towarach możliwych do nabycia po złożeniu Rezerwacji przez Odbiorcę oraz zaproszenie do składania Rezerwacji.


3. Informacja o cenie brutto Towaru nie stanowi oferty. Jednakże w razie podjęcia przez Odbiorcę po zrealizowaniu Rezerwacji decyzji o nabyciu zarezerwowanych Towarów, Odbiorca nabywa Towary po cenie brutto z dnia dokonania Rezerwacji .


4. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Odbiorca jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Odbiorcę woli związania się Umową Sprzedaży.

5.Odbiorca upoważnia FIRMĘ Tobstore sp. z o.o., do zakupu w jego imieniu towarów w sklepie stacjonarnym firmy , po otrzymaniu całkowitej zapłaty na konto TwojePapierosy.pl oraz wysyłki na adres wskazany przez Odbiorcę.


6. Wszystkie Towary na TwojePapierosy.pl są nowe, nieużywane i pozbawione wad.


7. Złożenie Rezerwacji za pośrednictwem  strony internetowej TwojePapierosy.pl wymaga od Odbiorcy:


a) w przypadku Odbiorców zarejestrowanych w TwojePapierosy.pl - zalogowania się przez Odbiorcę do posiadanego konta na TwojePapierosy.pl;


b) w przypadku Odbiorców niezarejestrowanych w TwojePapierosy.pl – podania niezbędnych danych takich jak: adres e-mail oraz adres rozliczeniowy, Data urodzenia. Skuteczność tak złożonej Rezerwacji może być uzależniona od mechanizmów służących do potwierdzenia tożsamości polegających na kliknięciu w link nadesłany na adres poczty elektronicznej podany w czasie dokonywania Rezerwacji;


c) złożenia oświadczenia woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia;


d) złożenia oświadczenia woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Rezerwacji obecnych i przyszłych zawartych za pośrednictwem TwojePapierosy.pl;


e) uiszczenia opłaty za Rezerwację Towaru, która odpowiada wysokości ceny brutto Towaru powiększonej o koszt przesyłki Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia Towaru.


8. Cena brutto Towaru może być widoczna na TwojePapierosy.pl, a co za tym idzie opłata za Rezerwację podana jest w walucie PLN (złoty polski).

9. Odbiorca chcąc dokonać Rezerwacji wybiera Towar, którym jest zainteresowany. Wybór Towaru do Rezerwacji następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" na karcie Towaru. Odbiorca po zakończeniu wybierania Towaru do Rezerwacji, wskazuje miejsce odbioru i ewentualnego nabycia Towaru oraz formę dokonania opłaty za Rezerwację, a następnie dokonuje Rezerwacji, wybierając przycisk „Realizuj rezerwację”. Każdorazowo przed przesłaniem zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia wskazanego przez Odbiorcę, Odbiorca jest informowany o łącznej wysokości opłaty za Rezerwacje.


10. Po dokonaniu Rezerwacji, Firma przesyła na podany przez Odbiorcę adres poczty elektronicznej potwierdzenie jej dokonania.


11. Następnie, po potwierdzeniu dokonania Rezerwacji, Firma przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Rezerwacji do realizacji.


12. W przypadku braku Towaru, na który Odbiorca złożył Rezerwację, Firma informuje o tym fakcie Odbiorcę przesyłając na podany przez Odbiorcę adres poczty elektronicznej komunikat - podczas składania przez Klienta rezerwacji – informujący, że Firma nie może potwierdzić złożonej rezerwacji, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na potwierdzenie Rezerwacji Towaru albo odsyła Klienta do złożenia Rezerwacji na inny Towar na TwojePapierosy.pl W takiej sytuacji Odbiorca może zrezygnować z Rezerwacji informując o tym Firmę, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na potwierdzenie Rezerwacji Towaru lub złożyć nową Rezerwację na inny Towar.

13. Złożona Rezerwacja nie stanowi oferty i nie zobowiązuje Odbiorcę do nabycia zarezerwowanego Towaru. Ewentualna decyzja o nabyciu zarezerwowanego Towaru zostaje podjęta przez Odbiorcę po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem po jego przesłaniu do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia Towaru.


14. W przypadku podjęcia przez Odbiorcę po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem decyzji o jego nabyciu, opłata za Rezerwację w części przekraczającej koszt przesyłania do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie zaliczona na poczet ceny brutto nabytych Towarów. Dokument Sprzedaży niezwłocznie udostępniony będzie na koncie Odbiorcy oraz przesłany drogą elektroniczną. Zarezerwowane Towary, których Odbiorca nie zdecyduje się nabyć, powinny być odesłane przez Odbiorcę na adres Firmy zgodnie z § 8 Regulaminu. Opłata za Rezerwację nie znajdująca pokrycia ani w kosztach przesłania do Odbiorcy zarezerwowanego Towaru, ani w cenie brutto nabytych Towarów, zostanie zwrócona Odbiorcy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.


15. Jeżeli po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem, Odbiorca nie zdecyduje się na nabycie tego Towaru, powinien go odesłać na adres Firmy zgodnie z § 8 Regulaminu. W takim przypadku zostanie Odbiorcy zwrócona opłata za Rezerwację na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.


16. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Firmę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Odbiorca, chyba że Odbiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6 OPŁATA ZA REZERWACJĘ

1. Opłata za Rezerwację dokonywana jest na rzecz Firmy.


2. Odbiorca może wybrać następujący sposób dokonania opłaty za Rezerwację:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Firmy (w tym przypadku przesłanie zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie dokonane po przesłaniu Odbiorcy przez Firmę potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Firmy);


b) gotówką (w tym przypadku przesłanie zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie dokonane po przesłaniu Odbiorcy przez Firmę potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji);


c) płatność w Sklepie Stacjonarnym Firmy (w tym przypadku przesłanie zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie dokonane po przesłaniu Odbiorcy przez Firmę potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji).

§ 7 SPOSÓB PRZESŁANIA ZAREZERWOWANEGO TOWARU DO MIEJSCA ODBIORU I EWENTUALNEGO NABYCIA

1. Miejsce odbioru i ewentualnego nabycia, do którego jest przesyłany zarezerwowany Towar może znajdować się wyłącznie na terytorium Polski.


2. Firma jest zobowiązana przesłać zarezerwowany Towar bez wad oraz spełniający kryteria wynikające z przepisów prawa. Przesyłki rejestrowane doręcza się zgodnie z art. 37 ustawy za pokwitowaniem odbioru, po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru (dz.U. 2013 poz. 545).


3. Firma zamieszcza na TwojePapierosy.pl informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do przesłania zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia oraz realizacji Rezerwacji.


4. Zarezerwowane Towary są przesyłane do wskazanego przez Odbiorcę w formularzu Rezerwacji miejsca odbioru i ewentualnego nabycia za pośrednictwem dostawcy.


5. W przypadku nieobecności Odbiorcy pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy dokonywaniu Rezerwacji jako miejsce odbioru i ewentualnego nabycia, przedstawiciel dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Odbiorca będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zarezerwowanego Towaru do Firmy przez dostawcę, Firma skontaktuje się z Odbiorcą drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Odbiorcą termin i koszt przesłania zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia.

§ 8 ZWROT

1. Odbiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu zarezerwowanego Towaru oraz prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (dalej „zwrot”) w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru.

2. Odbiorca może dokonać zwrotu poprzez złożenie Firmie oświadczenia o zwrocie. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Firmy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Firmy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na TwojePapierosy.pl pod adresem: Formularz zwrotu lub przesłany wraz z potwierdzeniem dokonania Rezerwacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Firma niezwłocznie prześle Odbiorcy na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem TwojePapierosy.pl

3. W wypadku zwrotu Odbiorca będący konsumentem ponosi wszystkie koszty zwrotu Towaru.

4. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Firma informuje Odbiorcę będącego konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy na TwojePapierosy.pl

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Odbiorca chyba, że Odbiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Zwrot nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


a) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

§ 9 RĘKOJMIA

1. Firma zapewnia Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Firma jest odpowiedzialna względem Odbiorcy, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Odbiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Odbiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Firmę albo Firma nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

3. Jeżeli Odbiorcą jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Odbiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Odbiorcę inny sposób zaspokojenia.
4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

5. Odbiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeżeli Towar ma wadę, Odbiorca może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

7. Firma jest obowiązana wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Odbiorcy.

8. Firma może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Odbiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Odbiorcę jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Odbiorcą jest przedsiębiorca, Firma może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru.

9. Odbiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Firmy dostarczyć Towar wadliwy na adres Firmy.

10. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Odbiorcy.

11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Odbiorcą jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 10.

12. W terminach określonych w ust. 11 Odbiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towary sprzedanego. Jeżeli Odbiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

13. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Odbiorca może kierować na adres Firmy, w tym na adres poczty elektronicznej Firmy.

14. Firma w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta.

§ 10 GWARANCJA

1. Towary sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.


2. Informacja o gwarancji zostanie przekazana Odbiorcy wraz z Towarem.


§ 11 ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

1. W przypadku, gdy Odbiorca lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na TwojePapierosy.pl narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić FIRMA Tobstore sp. z o.o. o potencjalnym naruszeniu.


2. FIRMA Tobstore sp. z o.o. powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z TwojePapierosy.pl treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU TWOJEPAPIEROSY.PL

1. Prawidłowe funkcjonowanie TwojePapierosy.pl może wymagać stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. FIRMA Tobstore sp. z o.o. każdorazowo będzie informował Odbiorców na Stronie Internetowej TwojePapierosy.pl o terminie i długości trwania przerwy technicznej z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzin. W celu zminimalizowania uciążliwości przerw technicznych wobec Odbiorców przerwy te będą planowane w miarę możliwości w porze nocnej.


2. Mimo dołożenia należytej staranności FIRMA Tobstore sp. z o.o. nie jest w stanie wykluczyć możliwości zaistnienia awarii lub błędów technicznych w funkcjonowaniu TwojePapierosy.pl


3. Za awarię techniczną uznaje się nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń technicznych powodujące przerwę w korzystaniu z usług TwojePapierosy.pl przez zdecydowaną większość lub wszystkich potencjalnych Odbiorców.


4. Za błąd techniczny uznaje się każdy inny niż awaria techniczna problem techniczny związany z funkcjonowaniem TwojePapierosy.pl


5. Informacje o występujących awariach i błędach technicznych FIRMA Tobstore sp. z o.o. będzie na bieżąco przekazywał na w komunikatach platformy.


§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Celem złożenia zamówienia klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych


2. Zasady przetwarzania danych osobowych klientów sklepu określone są w polityce prywatności sklepu internetowego, która udostępniona jest na stronie internetowej sklepu.


3. Dane osobowe Odbiorców przetwarzane są w celu świadczenia tym Odbiorcą przez FIRMA Tobstore sp. z o.o. usług drogą elektroniczną oraz realizacji Rezerwacji Towarów przez Firmę.


4. Dane osobowe Odbiorców mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Odbiorców mogą być także przekazywane podmiotom trzecim wykonującym czynności związane ze świadczeniem usług przez FIRMA Tobstore sp. z o.o. oraz realizacją Rezerwacji Towarów, w tym w szczególności: Firmom, operatorowi płatności, dostawcy.


5. Każdy kto przekaże FIRMA Tobstore sp. z o.o. swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.


6. FIRMA Tobstore sp. z o.o. chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.


7. FIRMA Tobstore sp. z o.o. zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Odbiorcy do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku powstania sporu Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.


2. Każdy Odbiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Odbiorcę z mediacji i sądownictwa polubownego. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

3. FIRMA Tobstore sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Rezerwacje przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania Rezerwacji przez Odbiorcę. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia opublikowania na TwojePapierosy.pl FIRMA Tobstore sp. z o.o. poinformuje Odbiorcę na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Odbiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie FIRMA Tobstore sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Odbiorcę skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.


4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022r.